Vård utomlands – vad gäller?

Vem som betalar vad när du behöver söka vård utanför Sverige varierar, dels beroende på vilken typ av vård det gäller (akut eller planerad) och dels beroende på vilket land du befinner dig i. Det är till exempel stor skillnad på att behöva sjukvård i EU-landet Spanien under semestern och att behöva vård i Thailand som varken är ett EU-land eller har något särskilt konventionsavtal med Sverige rörande sjukvård för svenskar.

Nödvändig vård i Norden

nordenOm du som svensk befinner dig i ett annat nordiskt land och behöver nödvändig vård får du det till samma kostnad som den inhemska befolkningen. Du kan behöva intyga var någonstans i Sverige du är folkbokförd. Med nödvändig vård menas sådan vård som inte kan vänta tills du kommer hem till Sverige igen.

Du kan också, om vissa villkor är uppfyllda, få ersättning för merutgifter vid hemtransport om du är sjuk. I vissa fall ordnar sjukhuset där du fick vård hemtransport åt dig och ansöker om ersättning från Försäkringskassan. I andra fall måste du själv ordna och lägga ut för hemtransporten, och sedan själv ansöka om ersättning från Försäkringskassan för din merkostnad.

Ingen ersättning ges för hemtransport av en person som avlidit utomlands. Det är därför viktigt att ha en reseförsäkring som täcker detta även när man ”bara” besöker de nordiska länderna och kanske tänker att reseförsäkring inte är så viktigt eftersom ens vårdbehov betalas av det svenska socialförsäkringssystemet.

Nödvändig vård inom EU, EES och Schweiz

euDen som ingår i det svenska socialförsäkringssystemet har rätt till nödvändig sjukvård till samma kostnad som den inhemska befolkningen.

Med nödvändig vård avses sådan som inte kan vänta tills du återvänder till Sverige. Vården behöver inte vara sådan som orsakas av någon spontan oförutsedd händelse, utan kan vara återkommande vård för någon kronisk sjukdom – till exempel medicinska kontroller som görs för att du har diabetes.

Det europeiska sjukförsäkringskortet

För att visa att du omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet när du söker vård inom EU, EES och Schweiz visar du ditt europeiska sjukförsäkringskort, det så kallade EU-kortet. Det är alltså en mycket god idé att beställa ett sådant från Försäkringskassan inför din resa om du inte redan har ett. Kortet är gratis och gäller i 3 år. Kortet är personligt och ska uppvisas tillsammans med giltig ID-handling vid vårdbesöket. Minderåriga barn omfattas inte av föräldrarnas kort utan ska ha sina egna personliga kort med sig på resan.

Om du inte kan visa upp ditt europeiska sjukförsäkringskort vid vårdbesöket, till exempel för att du glömt det hemma eller det har blivit stulet under resan, kan du kontakta Försäkringskassan. De kan faxa ett intyg om att du är berättigad till ett sjukförsäkringskort.

Ersättning i efterhand

Det kan uppstå situationer då vårdgivaren inte godtar sjukförsäkringskortet och kräver betalt för vården trots att det är emot reglerna. I sådana situationer kan det, om vissa villkor är uppfyllda, gå att få ersättning från Försäkringskassan när man är tillbaka i Sverige igen. Det är viktigt att se till att få kvitto på alla utlägg för att kunna styrka sina utgifter. Att ha med sig ett kreditkort när man reser är en bra idé även om man normalt inte vill köpa saker på kredit, eftersom det gör att man får en extra buffert att ta av om man måste göra utlägg för vård.

Den ersättning du kan få från det svenska socialförsäkringssystemet är ersättning för vad vården skulle ha kostat dig om du fått den i Sverige, minus patientavgifter.

Det finns också vissa möjligheter att få ersättning för kostnader för tandvård, läkemedel och hjälpmedel.

Hemtransport

Att bli sjuk utomlands kan innebära ökade kostnader för hemtransporten, till exempel för att man missar sitt flyg hem eller behöver sjuktransport. Dessa merkostnader är inte något man kan få ersättning för från det svenska socialförsäkringssystem. Att ha en fullgod reseförsäkring är därför viktigt.

Tänk också på att ersättning för hemtransport av en avliden person inte ges, så även för denna eventualitet är det viktigt att ha en privat reseförsäkring.

Konventionsländer

Sverige har särskilda överenskommelser (konventioner) om sjukvård med vissa länder och delstater utanför EU/EES/Schweiz. I skrivande stund finns sådana överenskommelser med följande länder/delstater:

  • Turkiet
  • Israel
  • Algeriet
  • Australien
  • Delstaten Québec i Kanada

Innan du besöker någon av dessa platser, kontakta Försäkringskassan för att få veta mer om vad som ingår i överenskommelsen eftersom detta varierar mellan de olika avtalen. Det är också bra att skaffa ett intyg från Försäkringskassan som du kan visa upp tillsammans med ditt svenska pass om du behöver söka vård.

Resten av världen

varldenI resten av världen måste du själv stå för hela vårdkostnaden. Det är därför extra viktigt att ha en tillräckligt bra reseförsäkring. Tänk också på att du kan behöva göra utlägg på plats och först senare få ersättning från försäkringsbolaget. Att ha med sig ett kreditkort som extra buffert när man reser utomlands är en bra idé även för dig som i vanliga fall inte vill handla på kredit.

Viktigt: Även om vården i landet du besöker är förhållandevis billig så kan det kosta väldigt mycket att betala för till exempel ambulansflyg hem om du är för sjuk för att de vanliga flygbolagen ska acceptera dig som resenär.

Reseförsäkring

När man reser till länder utanför Norden/EU/EES/Schweiz/Konventionsländer är det extra viktigt att ha en bra reseförsäkring eftersom man måste betala för all vård själv. Även vid resor inom Norden/EU/EES/Schweiz/Konventionsländer är det dock ofta en god idé att ha en privat reseförsäkring eftersom en reseförsäkring brukar ha bredare täckning än det svenska socialförsäkringssystemet när man befinner sig utanför Sverige.

Det kan till exempel vara så att din reseförsäkring betalar ersättning för vård hos privata vårdgivare som inte ingår i landet allmänna sjukvårdssystem. I vissa länder har det allmänna sjukvårdssystemet inte den standard vi är vana vid i Sverige och det är troligt att du hellre vänder dig till ett privat vårdalternativ vid behov – vilket kan bli dyrt.

En bra reseförsäkring är också viktigt om man får kostnader för sjuktransport hem till Sverige eller för att man tvingas stanna utomlands längre än planerat. Även om du själv tycker att du är frisk nog att flyga hem på din planerade avresedag är det inte säkert att flygbolaget godkänner det. Det är också bra att ha ett försäkringsskydd som täcker hemtransport av avliden person.

Innan du tecknar en separat reseförsäkring, kontrollera vad för slags reseskydd som ingår i din hemförsäkring. Många gånger är det onödigt att teckna en separat reseförsäkring eftersom man har så bra skydd i hemförsäkringen, särskilt om man inte ska vara utomlands längre än 45 dagar och inte ska ägna sig åt ovanligt farliga aktiviteter som exkluderar en från reseskyddet.

Vill man ha utökat reseskydd är det många gånger billigare att öka skyddet i hemförsäkringen än att teckna en helt ny reseförsäkring. Detta är dock inte alltid sant, så det är bra att vara en aktiv konsument och ta en titt på olika alternativ innan man bestämmer sig.

Det är också värt att tänka på att många betal- och kreditkort automatiskt ger dig en reseförsäkring när du betalar resan med kortet, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Kontrollera i förväg vad som gäller så att du både vet vad som krävs för att omfattas av reseförsäkringen och exakt vad som ingår i skyddet, för detta kan variera rejält mellan olika kort.

Vad gäller för planerad vård?

Om du vill söka planerad vård inom EU kan du ansöka om ett så kallat förhandstillstånd från Försäkringskassan. Detta samma gäller om du vill söka planerad vård i Norge, Island eller Liechtenstein. (Viktigt: För vård i Schweiz kan man inte få förhandstillstånd.)

resorOm du beviljas förhandstillstånd betalas vården av det svenska socialförsäkringssystemet. Den ersättning du kan få för vårdkostnaden kan inte överstiga vad landstinget / regionen i Sverige skulle ha haft för kostnader för motsvarande behandling.

Innan din ansökan om förhandstillstånd beviljas eller avslås tar Försäkringskassan alltid kontakt med landstinget / regionen du hör till.

Din ansökan om förhandstillstånd kan bara beviljas om du har en sjukdom som behandlas i det allmänna sjukvårdssystemet i Sverige men väntetiden för vården i Sverige beräknas bli för lång för dig. Dessutom krävs att den vård du planerar att få utomlands ingår i det allmänna sjukvårdssystemet i det landet.

Om vården är sådan som inte ges i Sverige krävs att den uppfyller vissa krav på vetenskaplighet. Man kan alltså inte få förhandstillstånd för att få till exempel kristallterapi eller eldkoppning utomlands eftersom sådana alternativmedicinska behandlingar inte uppfyller kravet på vetenskaplighet. Däremot kan man få förhandstillstånd för till exempel en viss strålningsbehandling mot cancer som inte genomförs på svenska sjukhus men som uppfyller kraven på vetenskaplighet.

Praktiska frågor

Om ditt förhandstillstånd blir beviljat får du ett intyg på detta från Försäkringskassan.

Du måste själv boka din vård utomlands, detta sköts inte av Försäkringskassan eller landstiget.

I samband med att du får din planerade vård utomlands visar du upp ditt intyg från Försäkringskassan. Du behöver då inte lägga ut pengar för vården, med undantag för eventuell patientavgift.

Om du betalar högre patientavgift utomlands än du skulle ha gjort i Sverige kan du i efterhand ansöka om ersättning för mellanskillnaden från Försäkringskassan.

Du betalar själv alla kringkostnader, till exempel kostnaden för resan till och från vårdlandet. Det finns dock viss möjlighet att inom vissa gränser i efterhand får ersättning för boende och resor som har ett direkt samband med vården. Du måste alltså klara av att lägga ut dessa pengar och vänta på att få ersättning för dina utlägg.

Om du behöver ha en medföljande person kan denna individ också ha rätt till ersättning för sina utlägg. Kontakta Försäkringskassan för mer information om vad som gäller.

Ersättning utan förhandstillstånd

Även utan förhandstillstånd finns vissa möjligheter att få planerad vård i EU, EES, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz betalad av det svenska socialförsäkringssystem. Man måste då själv lägga ut pengarna och sedan hoppas på att få sin ansökan om ersättning beviljad. Dina utlägg måste styrkas med originalkvitton som skickas in till Försäkringskassan.

Den utländska vårdgivaren måste inte ingå i det allmänna sjukvårdssystemet i landet (däremot ställs samma krav på vetenskaplighet som vid ansökan om förhandstillstånd).

En annan viktigt skillnad är att väntetiden för vård i Sverige inte spelar någon roll när du ansöker om ersättning i efterhand. Om du uppfyller alla kraven kan du alltså får ersättning i efterhand oberoende av hur lång väntetiden i Sverige var.

Det finns vissa möjligheter att få kostnader för tandvård, läkemedel och hjälpmedel ersätta i efterhand.

Kostnader för resor och boende ersätts aldrig i efterhand, vare sig för patienten eller för eventuell medföljande.

Skickad utomlands av landstinget

Det händer att landsting / sjukvårdsregioner själva fattar beslut om att skicka en patient utomlands för vård, till exempel specialistvård som ej finns tillgänglig i Sverige. Då betalas vården av landstiget / regionen utan att något förhandsbesked från Försäkringskassan krävs. Ersättning ges även för resa och uppehälle. Du betalar vanlig patientavgift.

Landstinget kan också besluta om att skicka en person på rehabilitering utomlands och stå för kostnaderna. Det kan till exempel röra sig om patienter med hudbesvär, reumatism eller neurologiska problem som behöver rehabilitering i ett varmare klimat.

Patientförsäkringen

Den patientförsäkring som ger rätt till ersättning om man skadas inom vården i Sverige gäller inte för vård som ges utomlands, såvida inte vården ges på initiativ av landstiget / regionen och bekostas av denna.