Malariaprofylax

Malaria är en allvarlig, och potentiellt dödlig, parasitsjukdom som bland annat angriper de röda blodkropparna. Malaria sprids huvudsakligen via blodsugande myggor.

Malaria förkommer i stora delar av världen, och är särskilt vanligt i tropiska och subtropiska klimat. Att malaria förekommer i ett land innebär inte per automatik att det förekommer i hela landet – stora geografiska variationer kan ibland ses även inom förhållandevis små länder. När du besöker vaccinationsmottagningen inför din resa är det viktigt att du lämnar så detaljerad information som möjligt om dina resplaner.

Det finns inte något vaccin mot malaria. För att minska risken för att drabbas av malaria kan man kontinuerligt äta en låg dos av ett lämpligt malarialäkemedel under sin vistelse i ett område där det förekommer malaria. Detta brukar kallas för malariaprofylax.

Vad är malaria?

malariaMalaria orsakas av encelliga parasiter i släktet Plasmodium. De fem arter som är vanligast hos malariapatienter är P. Malariae, P. falciparum, P. vivax, P. ovale och P. Knowlesi. Av dessa fem räknas P. falciparum (vanlig i Afrika söder om Sahara) och P. knowlesi (vanlig i Sydostasien) som särskilt farliga.

Malariaparasiten är beroende av myggor eftersom den genomgår en transformation som endast kan ske i magtarmkanalen hos en mygga. Såhär kan de se ut när en människa är det andra värddjuret för parasiten:

 1. En mygg suger blod från en infekterad människa och får i sig en malariaparasit.
 2. Malariaparasiten genomgår transformation i myggans magtarmkanal.
 3. Malariaparasiten vandrar till myggans spottkörtlar.
 4. När myggan suger blod från en människa vandrar malariaparasiten in i människans blodomlopp.
 5. Malariaparasiten förökar sig i människan, som blir värd för ett stort antal malariaparasiter.
 6. En mygga suger blod från den infekterade människan och får i sig en malariaparasit. Cirkeln är sluten.

Malaria kategoriseras i Sverige som en allmänfarlig sjukdom som är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Inhemsk spridning av malaria via myggor i Sverige har så vitt man vet inte förekommit sedan 1930-talet.

Plasmodium falciparum En av de farligaste sorterna. Parasiterna kan ta sig in i hjärnan och orsaka celebral malaria, med potentiellt dödlig utgång.

En annan anledning till att denna parasit är så farlig är att antalet parasiter i blodet ökar väldigt snabbt och allvarlig blodbrist kan uppstå hastigt. Parasiterna kan också blockera små blodkärl.

Plasmodium knowlesi Farlig eftersom antalet parasiter kan öka i antal mycket snabbt. Tiden kan vara kort från att de första milda symptomen uppträder tills att situationen är livshotande.
Plasmodium vivax Inte lika farlig som de två ovanstående varianterna. En smittad person överlever ofta den första malariaepisoden, men att symptomen försvinner innebär inte att parasiten är borta. Parasiten kan vila i kroppen och orsaka nya sjukdomsepisoder gång på gång.
Plasmodium ovale Påminner mycket om P. vivax, men kan till skillnad från P. vivax även infektera personer vars blod är Duffy-negativt.

En smittad person överlever ofta den första malariaepisoden, men att symptomen försvinner innebär inte att parasiten är borta. Parasiten kan vila i kroppen och orsaka nya sjukdomsepisoder gång på gång.

Plasmodium malariae Inte lika farlig som P. falciparum och P. knowlesi.

Denna malariaparasit utmärker sig genom att ha en tre dagar lång cykel. (De övriga fyra har två dagar eller kortare.)

En smittad person överlever ofta den första malariaepisoden, men att symptomen försvinner innebär inte att parasiten är borta. Parasiten kan vila i kroppen och orsaka nya sjukdomsepisoder gång på gång.

Att vaccinera sig mot malaria

Det finns inte något godkänt vaccin mot malaria.

Malariaprofylax

För att minska risken för att drabbas av malaria kan man kontinuerligt ta en låg dos av malariamedicin. Detta ger inte något hundraprocentigt skydd, så man bör även vidta åtgärder för att minska risken för att bli myggbiten.

Det är viktigt att följa rekommendationerna för hur långt i förväg man ska börja ta malariamedicinen (malariaprofylax) och hur länge man ska fortsätta efter att man lämnat det riskfyllda området. Om man startar för nära inpå avresan eller slutar för tidigt efter hemkomsten ökar risken för att insjukna i malaria. Rekommendationerna är olika beroende på vilket läkemedel man använder som malariaprofylax.

Exempel på läkemedel som man kan ta en låg dos av för att förebygga malaria

 • Meflokin (säljs under varumärkesnamnet Lariam)
 • Atovakvon + Proguanil (säljs under varumärkesnamnet Malarone)
 • Klorokin (rekommenderas huvudsakligen för Centralamerika)
 • Doxycyklin (en slags antibiotika som även fungerar mot malariaparasiten)

Det är mycket viktigt att man använder ett malariaprofylax som är lämpligt för just det geografiska område man ska befinna sig i.

Biverkningar

Olika malariaprofylax har olika biverkningar. Kontakta en vaccinationsmottagning för att få rekommendationer om vilket eller vilka preparat som passar dig och dina specifika omständigheter bäst.

malariamyggaMalariaprofylax för barn

Det är viktigt att ta hänsyn till barnets ålder när man väljer malariaprofylax. Till exempel rekommenderas Doxycyklin inte för barn under 8 år eftersom preparatet kan skada tandanlagen. Lariam är godkänt för barn som väger minst 5 kg, och Malarone är godkänt för barn som väger minst 11 kg.

I vissa fall är risken för allvarlig malariasjukdom hos barnet så hög att den överväger de risker som är knutna till ett visst profylax. En läkare måste göra en samlad bedömning.

Malariaprofylax för gravida

Det är viktigt att du talar om för vaccinationsmottagningen om du är gravid eller planerar att bli gravid under tiden du använder malariaprofylax, för vissa läkemedel är inte rekommenderade för gravida. Om du inte har fått ett malariaprofylax utskrivet som är lämpligt för gravida är det viktigt att du undviker att bli gravid medan du använder läkemedlet.

 • Atovakvon + proguanil bör undvikas helt om man är gravid.
 • Doxycyklin ses som någorlunda låg risk under första trimestern. (Man bör se till att informera sig om risken för skador på tandanlagen innan man fattar något beslut om användning av Doxycyklin under graviditet.)
 • Meflokin ses som ett av de minst riskfyllda alternativen för den som behöver malariaprofylax under andra och tredje trimestern.
 • Klorokin är ett av de minst riskfyllda malariaprofylaxen för gravida under hela graviditeten. I stora delar av världen är dock Klorokin ett ineffektivt malariaprofylax.

Värt att tänka på är att gravida kvinnor tenderar att bli mer sjuka än andra när de drabbas av malaria, samt att läkemedelsbehandlingen mot malaria innebär en risk i sig. Att lämna malarian obehandlad är dock ännu farligare för både mor och foster. Generellt brukar man därför avråda gravida kvinnor från icke-nödvändiga resor till malariadrabbade områden.

Malaria kan orsaka missfall, förtidig förlossning, låg födelsevikt och att barnet dör.

Ett nyfött barn som insjuknar i malaria kan drabbas av feber, kramper, blodbrist, leverförstoring, mjältförstoring, med mera. Det är ett allvarligt och potentiellt dödligt tillstånd.

Malariaprofylax vid amning

Det finns malariaprofylax som är godkända för användning under amning, men urvalet är mer begränsat än för den som inte ammar. Ett exempel på malariaprofylax som bör undvikas under amningsperioden är Atovakon + Proguanil eftersom det saknas tillräckligt med studier.

Obs! Läkemedelskoncentrationen i bröstmjölken blir inte tillräckligt hög för att skydda det ammande barnet mot malaria.

malaria utbredningBör jag ta malariaprofylax?

Alla malariaprofylax innebär en risk för biverkningar, och ibland allvarliga sådana. Det finns inte heller något malariaprofylax som ger ett hundraprocentig skydd mot malaria. Man får göra en samlad bedömning där man väger de olika riskerna mot varandra.

Exempel på faktorer som kan spela in i beslutet:

 • Hur pass farlig är den typ av malaria som finns på resmålet?
 • Hur bra är tillgången till adekvat sjukvård på plats?
 • Vilken årstid? I många områden innebär regnperioden högre risk för malaria.
 • Hur kommer boendet att vara? Är det en modern turistanläggning med tättslutande och luftkonditionerade sovrum, eller ska du bo under enkla förhållanden ihop med lokalbefolkningen på landsbygden?
 • Har du några underliggande hälsoproblem? Hälsoproblem kan öka behovet av skydd mot malaria, samtidigt som det kan göra vissa sorters malariaprofylax olämpliga.
 • Är du gravid eller ammar? Hur pass effektiva åtgärder är du beredd att vidta för att minska risken för att bli gravid under vistelsen?

Olika malariaparasiter

Plasmodium malariae Förekommer i tropiska och subtropiska områden världen över.
Plasmodium falciparum Den form av malaria som dominerar i Afrika. Den förekommer dock inte bara i Afrika utan i vissa tropiska och subtropiska områden världen över.
Plasmodium ovale Förekommer huvudsakligen i Afrika, och då särskilt i Västafrika.

Förekommer på vissa öar i västra Stilla Havet.

Plasmodium vivax Förekommer huvudsakligen i Syd- och Centralamerika, i Asien och vissa delar av Afrika.
Plasmodium knowlesi Förekommer i Sydostasien, bland annat i Thailand, Malaysia, Indonesien och Burma.

Läkemedel mot malaria

Malariaprofylax är inte någon garanti om att slippa malaria. Om det finns risk för att du inte kan få adekvat behandling inom ett dygn om du skulle få malariasymptom under vistelsen utomlands finns det möjlighet att få malariamedicin utskriven inför resan. Du kan då börja medicinera på egen hand om du misstänker att du drabbats av malaria.

Hur smittar malaria?

 • Malaria sprids huvudsakligen av den blodsugande Anophelesmyggan. Denna mygga är huvudsakligen aktiv under kvällen och natten.
 • Blodtransfusioner i områden där säkerhetsrutinerna är undermåliga utgör en risk för att smittas av malaria.
 • Om en gravid kvinna har malaria kan hon smitta fostret under graviditeten eller i samband med förlossningen.

Symptom på malaria

Exempel på symptom som kan förekomma vid malaria

Obs! Vilka symptom du är trolig att få påverkas av vilken sorts malariaparasit du har infekterats av.

 • Hög feber och frossa varannan eller var tredje dag
 • Huvudvärk
 • Muskelvärk
 • Diarré
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Den som smittats av P. falciparum kan hastigt drabbas av svår diarré, neurologiska problem, chock och medvetslöshet.