Vaccinera sig mot hepatit A

Hepatit A är en leverinflammation orsakad av hepatit A-viruset (HAV). Sjukdomen förekommer över hela världen, men risken för att bli smittad är högre i områden karaktäriserade av undermåliga lösningar för dricksvattenhantering och toaletter, särskilt om det också är vanligt med otillräcklig handhygien.

Vad är hepatit A?

hepatit aHepatit A är en inflammation av levern som orsakas av hepatit A-viruset.

Det finns inte någon behandling mot hepatit A viruset, utan behandlingen av sjukdomen får inriktas på att lindra symptomen och hantera de problem som uppstår.

Eftersom levern är inflammerad bör man undvika gifter som alkohol medan man är sjuk, och många mediciner – inklusive receptfria läkemedel – är farliga att använda när levern inte fungerar som den ska.

I sällsynta fall leder hepatit A till akut levernekros.

Hepatit A kategoriseras i Sverige som en allmänfarlig sjukdom som är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Läkare kan fatta beslut om att en person som är eller befaras vara smittad stängs av från sitt arbete och ges smittbärarersättning från Försäkringskassan.

Att vaccinera sig mot hepatit A

Det går att vaccinera sig mot enbart hepatit A, men det är mycket vanligt att man istället tar ett kombinationsvaccin som ger skydd mot både hepatit A och hepatit B.

Vaccination av vuxna

 • Vaccinet injiceras i överarmen.
 • En dos vaccin ger ett skydd som räcker i minst 1 år. Det kan ta upp till 2 veckor från injektionstillfället tills att ett fullgott skydd har uppnåtts.
 • Om man tar två doser vaccin, med minst 6 månader och max 10 år mellan första och andra dosen, får man ett skydd som räcker i minst 30 år. (Din läkare kan anpassa schemat något för att det ska passa ihop med rekommendationen för hepatit B-vaccination om det är så att du vaccineras med kombinationsvaccin.)
 • Att vaccinera sig mot hepatit A rekommenderas även för personer som är gravida eller ammar.

Vaccination av barn

 • Barn som smittas av hepatit A-virus när de är yngre än 5 år brukar inte få några symptom alls. Vaccination eller färdiga antikroppar rekommenderas ändå, eftersom smittade småbarn kan sprida sjukdomen vidare. Vaccination eller färdiga antikroppar mot hepatit A rekommenderas dock vanligen inte för barn som helammas eftersom risken för att de ska smittas är så låg.
 • För barn under 1 år brukar man ge färdiga antikroppar mot hepatit A istället för att vaccinera, men det finns vacciner mot hepatit A som är godkända för barn från 6 månaders ålder. (Färdiga antikroppar ger bara ett kortvarigt skydd.)
 • På små barn ges vaccinationen i låret. På äldre barn ges den i överarmen.
 • Barn vaccineras med samma intervall som för vuxna, det vill säga man ger 1 vaccination om man nöjer sig med 1 års skydd och 2 vaccinationer med minst sex månader mellan vaccinationstillfällena om man vill ha 30 års skydd.

Exempel på biverkningar från vaccination mot hepatit A

 • Injektionsområdet kan bli rött, svullet och ömt.
 • Illamående
 • Huvudvärk

Ovanstående biverkningar brukar gå över inom några få dagar efter vaccinationstillfället.

Bör jag vaccinera mig mot hepatit A?

hepatit a vaccinationEftersom hepatit A är en ovanlig sjukdom i Sverige är det många svenskar som inte har något immun mot sjukdomen från barndomen. Vaccination rekommenderas därför inför resa till områden där hepatit A är vanlig, vilket inkluderar Afrika, Syd- och Centralamerika, Oceanien, stora delar av Asien, samt vissa delar av Sydeuropa och Östeuropa.

Vaccination mot hepatit A brukar inte rekommenderas inför korta turistresor till norra Medelhavsområdet, och inte heller för Kanarieöarna.

Personer med leversjukdom rekommenderas att vaccinera sig mot hepatit A även om de inte planerar att lämna Sverige, såvida det inte finns någon medicinsk anledning att avstå från vaccinationen.

Hur smittar hepatit A?

Hos en person som är infekterad med hepatit A virus kan virus utsöndras i avföringen. Den vanligaste smittvägen är att dessa virus hamnar på mat eller dryck, men det går även att smittas på andra vis – till exempel genom fysisk kontakt med någon som utsöndrar viruset. Om man får viruset på sina händer och sedan för det vidare till munnen kan viruset börja föröka sig i kroppen.

Man kan vara helt symptomfri och ändå utsöndra virus. En infekterad person brukar börja utsöndra virus redan två veckor innan de första symptomen upptäcks.

Hepatit A viruset dör vid tillräcklig upphettning, så mat och dryck som inte upphettas rejält innebär en större risk. Tänk dock på att mat och dryck kan förorenas med nya virus efter att upphettningen har skett, t ex på grund av dålig handhygien i köket.

Hepatit A viruset kan överleva länge i vatten. Avloppsvatten som leds ut i havet innebär risk för att ostron, musslor med mera förorenas.

Symptom på hepatit A

Det brukar vanligen ta ungefär fyra veckor från smittotillfället tills att de första symptomen noteras, men ibland går det snabbare eller långsammare än så.

Det är vanligt att den som börjat visa symptom på hepatit A går igenom tre faser.

Fas 1: Denna fas brukar hålla i sig i en vecka och ger influensaliknande symptom med feber, huvudvärk, muskelvärk och matthet. Redan efter fyra dagar brukar febern försvinna.

Fast 2: Denna fast brukar bara vara i några få dagar, och kraktäriseras av aptitlöshet och illamående. Hos vissa förekommer kräkningar, men det är ovanligare.

Fas 3: Det är i denna fas som man får tydliga symptom på att levern är inflammerad. Exempel på sådana symptom är kliande hud, ömhet i buken där levern sitter, mörk urin, kittfärgad avföring, gul hud och gula ögonvitor.

Om man inte har några underliggande hälsoproblem brukar man kunna bli frisk från de värsta symptomen på hepatit A på några veckor, och levern brukar vara helt återställd efter tre månader. Det är dock inte ovanligt med en efterföljande aptitlöshet och trötthet som håller i sig i flera månader.

Symptom hos barn under 5 år

Det är mycket vanligt att barn under 5 år inte får några symptom alls efter att ha smittats med hepatit A virus. I många länder är detta är barnsjukdom som hos de flesta barn går obemärkt förbi och som ger barnet ett livslångt skydd mot viruset. Viktigt att tänka på är att även ett symptomfritt barn kan utsöndra virus och smitta andra.